TEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

28.09.2016

  1. Mõisted

Virtuaalvaade – Virtuaalvaade OÜ registrikood 12995471, aadressil Paakspuu 4, Viimsi, Harju maakond, mis tegutseb suhtes Kliendiga oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu.

Klient – Virtuaalvaade’ga käesolevate Üldtingimuste alusel Lepingulises suhtes olev füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb suhtes Virtuaalvaade-ga isiklikult või oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis on Kliendiks saamise eelduseks füüsilise isiku puhul täisealisus ning nii füüsilise kui juriidilise isiku puhul võlgnevuste puudumine Virtuaalvaade ees.

Teenus – Virtuaalvaade poolt Kliendile osutatav teenus, sealhulgas ja eelkõige pildistamine, filmimine, virtuaaltuuride ja 3D mudelite loomine, turustamine, virtuaalreaalsuse keskkondade loomine, kodulehe majutus ja pilveserverite teenuste vahendamine.

Teeninduspiirkond – Virtuaalvaade poolt kehtestatud geograafiline piirkond Teenuste osutamiseks (nt Harju maakond), mis on Kliendile kättesaadav Virtuaalvaade Koduleheküljelt.

Objekt – ala või ese, sealhulgas, kuid mitte ainult, hoone, siseruumid, sõiduk, aed, tänav või linnaosa, mille pildistamiseks, filmimiseks, virtuaaltuuride ja 3D mudelite loomise on Klient Virtuaalvaade-lt tellinud.

Hinnakiri – Virtuaalvaade poolt kehtestatud Teenuste maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult kättesaadav Virtuaalvaade klienditeenindusest ja Virtuaalvaade Koduleheküljelt.

Kodulehekülg – Virtuaalvaade interneti kodulehekülg aadressil www.virtuaalvaade.ee.

Koostööpartner – ettevõte, mis vahendab Teenust Virtuaalvaade ja Kliendi vahel kogudes päringuid ning tellimusi ja edastades need Virtuaalvaade-le.

Materjal – Virtuaalvaade poolt loodav või vahendatav 3D mudel, panoraamfoto, 2D foto, video, virtuaaltuur, põrandaplaan või teised elektroonilised ning füüsilised kommunikatsioonimaterjalid.

Üldtingimused – käesolevad Virtuaalvaade Teenuste Üldtingimused. Leping Kliendi ja Virtuaalvaade vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

Tehnilised tingimused – Virtuaalvaade kirjeldatud tingimused Teenuse kasutamiseks, mis on Kliendile kättesaadavad Virtuaalvaade Koduleheküljelt.

Leping – käesolevad Üldtingimused

 

  1. Lepingu sõlmimine

2.1. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient Teenuse tellimusvormi Virtuaalvaade Koduleheküljelt või Virtuaalvaade Koostööpartneri koduleheküljelt.

2.2. Leping loetakse sõlmituks peale Kliendi poolt ettemaksuarve või selle puudumisel lõpparve tasumist.

  1. Teenuse osutamise kord

3.1. Teenuse sisu, mida Virtuaalvaade Kliendile osutab, samuti Teenuse osutamise aeg esitab Klient  üldjuhul Virtuaalvaade või Koostööpartneri veebilehel esitatud vormil. Poolte kokkuleppel võib Teenuse sisu Teenuse osutamise kestel muutuda.

3.2. Teenuse saamiseks kohustub Klient Virtuaalvaade-le tasuma Teenuse osutamise tasust 50 % ulatuses ettemaksu Virtuaalvaade poolt väljastatud arve alusel arvel märgitud tähtpäevaks.

3.3. Teenuse osutamise aja märgib Klient tellimusvormile Koduleheküljel. Virtuaalvaade kinnitab aja sobivust esitades ettemaksuarve või kontakteerub kliendiga, et kokku leppida teine aeg. Ettemaksuarve tasumisega kinnitab Klient Teenuse osutamise aja sobivust ning Lepinguga nõustumist.

3.4. Üldjuhul osutab Virutaalvaade Teenust Objektil isiklikult. Juhul kui Teenuse osutamiseks antakse Virtuaalvaade omanduses olevad seadmed Kliendile, siis vormistatakse selle kohta seadmete üleandmise-vastuvõtmise akt. Juhul kui töid teostab mõni alltöövõtja, siis informeerib Virtuaalvaade Klienti sellest eelnevalt ja küsib selleks nõusolekut. Teenuse kvaliteedi eest vastutab Virtuaalvaade.

3.5. Teenuse osutamisel loodavate Materjalide valmimisaeg on sätestatud Tehnilistes tingimustes, mis on kättesaadavad Koduleheküljel.

3.6. Virtuaalvaade majutab Teenuse osutamisel loodavaid elektroonilisi Materjale 12 kuud arvates Materjalide loomisest. Nimetatud perioodil Materjalide  kättesaadavaks tegemisele ja kasutamisele tasu ei rakendata.

  1. Poolte kinnitused

4.1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

4.1.1. nad on õigus- ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

4.1.2. neil on Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks olemas kõik vajalikud nõusolekud ja volitused;

4.1.3. neil on olemas vahendid ja oskused Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2. Klient kinnitab, et:

4.2.1. ta on Üld- ja Tehniliste tingimustega ning Hinnakirjaga tutvunud, need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;

4.2.2. kõik tema poolt Virtuaalvaade-le Lepingu sõlmimisel esitatud andmed on õiged;

4.2.3. Teenuse tellimisel omab ta taoliseks tegevuseks ja Materjali edaspidiseks kasutamiseks vastavaid volitusi, õigusi ja/või litsentse ning saab nimetatud õigusi edasi anda Virtuaalvaade-le.

  1. Virtuaalvaade õigused ja kohustused

5.1. Virtuaalvaade kohustub:

5.1.1. osutama Kliendile Teenust kokkulepitud ajal ning tingimustel, vastavalt headele tavadele ja kvaliteedinormidele;

5.1.2. teavitama viivitamatult Klienti asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt kokkulepitud Teenuse osutamist või ajendada Klienti muutma Teenuste osutamiseks antud infot;

5.1.3. tegema Kliendile Teenuse osutamisel loodud elektroonilised Materjalid kättesaadavaks hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul arvestades Teenuse osutamise hetkest, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.

5.2. Virtuaalvaade-l on õigus:

5.2.1. muuta igal ajal Teenuse osutamise Hinnakirja ja Teenuse osutamise tingimusi, kuid mitte juba sõlmitud Lepingute osas;

5.2.2. peatada või lõpetada Teenuse  osutamine juhul, kui Klient rikub Lepingu tingimusi, teatades sellest Klienti e-posti teel ette 1 (ühe) tööpäeva.

5.2.3. peatada või lõpetada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient ei ole Objekti korrastanud või juhul, kui Objektile ligipääs on piiratud või raskendatud;

5.2.4.  Üldtingimuste punktis 3.2 sätestatud ja Kliendi poolt tasutud ettemaksu mitte tagastada Kliendipoolse Lepingu rikkumisel või juhul kui Klient loobub Teenuse saamisest vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne kokkulepitud Teenuse osutamise aega;

5.2.5. muuta Teenuse osutamise vahendeid (sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi);

5.2.6. kasutada Kliendi nõusolekul Teenuse osutamisel loodud Materjale turunduslikel eesmärkidel säilitades autoriõigused;

5.2.7. kustuda Teenuse osutamisel loodud elektroonilised Materjalid pärast 12-kuulist tasuta kasutusperioodi juhul, kui Klient ei ole esitanud soovi elektrooniliste Materjalide kasutamise jätkamiseks vähemalt 7 (seitse) tööpäeva enne nimetatud perioodi lõppemist;

5.2.8. kustutada Teenuse osutamisel loodud Materjalid juhul, kui Klient on Teenuse osutamise eest väljastatud lõpparve tasumisega viivitanud 7 (seitse) kalendripäeva arvates arvel märgitud maksetähtajast.

  1. Kliendi õigused ja kohustused

6.1. Kliendil on õigus kasutada Materjale vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt nende sihtotstarbest.

6.2. Klient on kohustatud:

6.2.1. tasuma Teenuse eest Virtuaalvaade poolt esitatud arvete alusel arvetel märgitud maksetähtaegadeks;

6.2.2. mitte redigeerima või muul viisil muutma Virtuaalvaade poolt Teenuse osutamisel loodud või vahendatud Materjale;

6.2.3. kasutama Materjale vastavuses Lepingu ja õigusaktidega (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega.

6.2.4. informeerima Virtuaalvaadet soovist jätkata elektrooniliste Materjalide kasutamist pärast 12-kuulist tasuta kasutusperioodi vähemalt 7 (seitse) tööpäeva enne  perioodi lõppemist.

  1. Teenuse eest tasumine

7.1. Virtuaalvaade esitab Kliendile 50% ulatuses ettemaksu arve tellitud Teenuse eest vastavalt Hinnakirjale. Arve saadetakse Virtuaalvaade poolt Kliendile 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

7.2. Virtuaalvaade esitab lõpparve Teenuse ülejäänud maksumusele vastavalt tegelikult jäädvustatud Objekti suurusele, tellitud Teenustele  ja Hinnakirjale hiljemalt 2 (kaks) tööpäeva pärast Teenuse osutamist.

  1. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

8.1. Leping loetakse Poolte vahel kehtivaks alates ettemaksu arve tasumist Kliendi poolt.

8.2. Lepingu kestus on 12 (kaksteist) kuud arvates Teenuse osutamisest mille jooksul majutatakse elektroonilisi Materjale tasuta. Kliendi soovil pikendatakse Lepingut järgnevateks 12 (kaksteist) kuu pikkusteks perioodideks vastavalt Hinnakirjale.

8.3. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikus vormis ülesütlemisavaldusega.

8.4. Juhul, kui Klient keeldub või hoiab kõrvale osutatud Teenuse  eest tasumisest üle 14 (neliteist) kalendripäeva, on Virtuaalvaade-l õigus Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda Kliendilt osutatud Teenuse eest tasumist ja leppetrahvi 0,2 (null koma kaks) % osutatud Teenust maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 20 (kakskümmend) % Lepingujärgsest hinnast.

  1. Vastutus

9.1. Virtuaalvaade vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud sidekatkestuse või tehniliste tõrgete või muude mis tahes katkestuste eest, mis võivad Teenuse osutamist või Materjalide kasutamist takistada.

9.2. Virtuaalvaade ei vastuta  tekkinud kahju eest, mis on tingitud:

9.2.1. kolmandate isikute ligipääsust Kliendi andmetele või Materjalidele;

9.2.2. tõrgetest, mis takistavad Materjalidele ligipääsu;

9.2.3. Materjalide kustutamisest.

9.3. Pooled vabanevad vastutusest, kui Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud Vääramatust jõust.

9.4. Virtuaalvaade maksimaalne vastutus ei ületa Lepingulist Teenuse  kogumaksumust.

9.5. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.